Regler och vilkor

1. Allmänt

v. 1-2024 Gäller från och med den 2024-03-15 och avser användning av spel via spelplatsen klirr.com (”webbplatsen”).

1.1. Myntet Limited (“Myntet”, ”företaget”, “vi”, ”oss” eller ”vår”) är ett företag registrerat enligt Maltesisk lag, med registreringsnummer C108250 och med registrerad adress på Ewropa Business Centre, Level 3, Suite 701, Dun Karm Street, Birkirkara, Malta.

1.2. Myntet bedriver verksamhet under varumärket Klirr (och i enlighet därmed utgör alla hänvisningar till Klirr en hänvisning till Myntet). Myntet är också ansvarig för driften av webbplatsen klirr.com.

1.3. Allmänheten och registrerade användare som har frågor eller av annan anledning önskar komma i kontakt med Myntet kan ringa eller skriva till Myntet som har följande kontaktinformation:

Telefonnummer: +46 10 551 62 05 e-post: support@klirr.com

1.4. Dessa regler och villkor ("allmänna villkor”) anger, tillsammans med integritetspolicyn, cookiepolicyn och de specifika spelreglerna (tillsammans kallade ”reglerna”), villkoren som styr avtalsförhållandet mellan Myntet och varje fysisk person som registrerar sig hos Myntet Limited och därefter besöker webbplatsen som en registrerad användare ("spelare", "användare", "du", "dig", "ditt" eller "din"). Du måste noggrant läsa och acceptera reglerna innan du registrerar ett spelkonto på webbplatsen. Om du vid något tillfälle inte accepterar reglerna får du inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen. Det är även din uppgift att vid varje speltillfälle vara informerad om gällande spelregler.

1.5. Myntet förbehåller sig rätten att ändra reglerna om så krävs (i) enligt juridiska och/eller regulatoriska krav eller följer av ändringar i juridiska och/eller regulatoriska krav; och/eller (ii) av kommersiella skäl eller för att tillgodose specifika affärsbehov; och/eller (iii) för att agera i enlighet med specifika krav från leverantörer till oss. Myntet förbehåller sig även rätten att vid behov ändra specifika spelregler.

1.6. Om det skulle ske några ändringar av reglerna, och ändringarna inte är att anse som obetydlig, kommer du att meddelas och förses med en sammanfattning av ändringarna innan du får tillgång till, och använder webbplatsen för första gången efter att en ändring har ägt rum. Du kommer då att presenteras möjlighet att godkänna ändringarna. Om du, efter en ändring, inte vill fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna, kan du ta ut alla dina tillgängliga medel och stänga ditt spelkonto genom att kontakta vår kundtjänst.

1.7. Dessa regler utgör det fullständiga, slutgiltiga, bindande och exklusiva avtalet mellan dig och Myntet avseende användandet av webbplatsen och tjänsterna på webbplatsen. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom reglerna och skriver ut en kopia för framtida referens.

2. Regulatorisk status

2.1. Myntet erbjuder i Sverige spel under en licens utfärdad av Spelinspektionen (”Si”) och står därmed under Si:s tillsyn. Som licenshavare har vi möjlighet att tillhandahålla kommersiellt onlinespel för riktiga pengar (”spelen”) och tillhörande speltjänster till registrerade användare (sammantaget ”tjänsterna”).

2.2. Du kan kontrollera och verifiera vårt innehav av licens när som helst genom att besöka den relevanta delen av Si:s webbplats som finns tillgänglig på: https://www.spelinspektionen.se/licensansokan/bolag-med-spellicens/

3. Allmänna behörighetskrav och webbplatsanvändning

3.1. Webbplatsen gör det möjligt för användare att komma åt och spela på spelen. Under inga omständigheter får en fysisk person under arton (18) år registrera sig som användare eller inneha ett spelkonto. Om det skulle komma till vår kännedom, eller att vi rimligen kan misstänka att en användare är under laglig ålder, förbehåller vi oss rätten att begära in dokumentation som verifierar användarens ålder. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt blockera ett spelkonto fram tills tillfredsställande bevis på användarens ålder tillhandahållits. Vi förbehåller oss också rätten att avsluta ett spelkonto och (enligt klausul 4.6.4 nedan) inte utbetala några vinstmedel om en användare bryter mot detta villkor.

3.2. Webbplatsen är endast avsedd för personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige.

3.3. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller, inklusive genom användning av system från tredje part, för att verifiera din registrerade adress och vi förbehåller oss rätten att tillfälligt blockera ditt spelkonto till dess att vi har utrett om du försöker använda våra tjänster utan att vara berättigad till det i enlighet med punkt 3.2 ovan. Vi förbehåller oss vidare rätten att avsluta ditt spelkonto och (enligt klausul 4.6.4 nedan) inte utbetala några vinstmedel om du bryter mot detta villkor.

3.4. Om du är anställd hos Myntet eller på annat sätt är professionellt engagerad med oss, eller om du är en nära familjemedlem till någon anställd hos Myntet, får du inte använda webbplatsen, varken som användare eller som spelare.

3.5. Under förutsättning att du är behörig i enlighet med detta avsnitt, och du fortlöpande efterlever reglerna samt tillämpliga lagar och regleringar, har du möjlighet att få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna. Användning och tillgång till webbplatsen förutsätter att du inte:

 • (i) kopierar, distribuerar eller modifierar någon del av webbplatsen utan att inhämta ett skriftligt tillstånd från oss;
 • (ii) använder, modifierar, skapar härledda verk av, överför (genom försäljning, återförsäljning, licensiering, partnerlicens, nedladdning eller på annat sätt), reproducerar, distribuerar, visar eller avslöjar något innehåll på webbplatsen, och att du inte - utöver vad som uttryckligen tillåts häri;
 • (iii) stör servrar eller nätverk som är anslutna till webbplatsen;
 • (iv) använder eller startar någon robotiserad, automatiserad, mekanisk, elektronisk eller annan enhet eller programvara för att fatta automatiserade beslut när du använder webbplatsen och tjänsterna, eller på annat sätt använder någon enhet eller programvara som möjliggör användning av webbplatsen och/eller tjänsterna utan mänsklig inblandning (t.ex. bots), fattar automatiserade beslut, tillhandahåller information i realtid eller coachning, oavsett om sådan användning är direkt eller indirekt påverkad av användaren eller av tredje part (inklusive men inte begränsat till "robotar" och "spindlar") för att komma åt och/eller använda webbplatsen och tjänsterna;
 • (v) använder webbplatsen i bedrägliga eller vilseledande syften; och/eller
 • (vi) försöker kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen.

3.6. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att verifiera din efterlevnad av villkoren som anges ovan och vi förbehåller oss också rätten att stänga användarens spelkonto och (enligt klausul 4.6.4 nedan) inte utbetala några vinstmedel om du bryter mot klausulerna 3.4 eller 3.5.

3.7. Genom att gå in på webbplatsen, få tillgång till tjänsterna och delta i spelen är du medveten och förstår att spel innebär en ekonomisk risk och att inga garantier lämnas från oss med avseende på resultat eller ekonomisk vinst. Du accepterar härmed att det finns faktorer utanför din kontroll, inklusive men inte begränsat till användningen av automatisering och slumptalsgeneratorer, som kan påverka spelen och deras resultat.

4. Registrering på webbplatsen och öppnande av ett spelkonto

4.1. Spelkonton

4.1.1. För att få tillgång till webbplatsen, tjänsterna och för att delta i spel med riktiga pengar måste du registrera dig på webbplatsen, öppna ett spelkonto ("konto") hos oss och sätta in medel på ditt konto i enlighet med avsnitt 5 nedan.

4.1.2. För att öppna ett konto måste du registrera dig med ditt personnummer, och därigenom ge oss tillgång till personliga uppgifter såsom, fullständigt namn, födelsedatum och permanenta bostadsadress. Du kommer också att bli ombedd att ange en giltig e-postadress och telefonnummer samt verifiera din identitet med BankID innan du kan slutföra registreringen av ditt konto.

4.1.3. Genom att skicka in registreringsformuläret för att öppna ett konto hos oss samtycker du till att följa reglerna, och intygar vidare att:

 • a) Du uppfyller alla behörighetskrav som anges i avsnitt 3 ovan;
 • b) Du är en fysisk person som agerar för egen räkning;
 • c) Du är inte en person som har försatts i personlig konkurs eller för vilken en förvaltare har utsetts enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken;
 • d) Du har inte på annat sätt begränsad juridisk kapacitet;
 • e) Du agerar inte i någon tredje parts intresse eller på uppdrag av någon tredje part;
 • f) Du använder inte medel som härrör från kriminell aktivitet;
 • g) Du finansierar inte ditt konto genom att använda medel på ett betalkonto, betalningsinstrument, och/eller betalningsmetoder som inte tillhör dig;
 • h) Du har inte hos oss eller genom Spelpaus.se stängt av dig från spel som kräver registrering;
 • i) I övrigt av Myntet bedöms lämplig att vara registrerad samt inneha ett konto.

4.1.4. Det är ditt ansvar att hålla informationen som du lämnat om dig kontinuerligt hålls uppdaterad, och att kontakta vår kundsupport om det skulle ske några ändringar (se avsnitt 7), alternativt att ersätta eventuell inaktuell information via ditt konto på webbplatsen.

4.1.5. I enlighet med vår policy för kundkännedom och som ett led i att uppfylla de krav som ställs enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förbehåller vi oss rätten att granska och verifiera den information som du har lämnat vid registreringen, samt all information som uppdateras i enlighet med klausul

4.1.6. Detta innebär att vi kan komma att begära in ytterligare dokumentation för att bekräfta din identitet och den information du tillhandahållit, exempelvis ett foto-ID och/eller annan relevant information såsom inkomst- och förmögenhetsuppgifter. Vi förbehåller oss även rätten att tillfälligt stänga ner eller begränsa tillgången till ditt konto och dess funktioner, såsom möjligheten att göra insättningar och uttag, fram till dess att vi är nöjda med den verifiering som gjorts av de uppgifter du lämnat. Av ovanstående anledning, samt för att Myntet ska kunna skydda spelare mot överdrivet spelande enligt sin lagstadgade omsorgsplikt som följer av spellagen, har Myntet även rätt att begära underlag som styrker användarens finansiering av spelandet så som exempelvis bankutdrag, lönespecifikation eller liknande dokumentation. Efterfrågad information ska lämnas inom den tidsfrist som Myntet anger.

4.1.7. Skulle vi bli medvetna om, eller rimligen kan misstänka att du har försett oss med felaktig information, eller om du underlåter att förse oss med dokumentation för verifiering som vi kan komma att begära i enlighet med klausul 4.1.5 ovan, kan vi permanent avsluta relationen med dig och (enligt klausul 4.6.4 nedan) inte utbetala några vinstmedel från ditt konto.

4.1.8. För att logga in på webbplatsen måste du autentisera dig via Mobilt BankID, genom att ange en säkerhetskod, eller med ansiktsigenkänning eller fingeravtryck, beroende på vad din dator, mobiltelefon eller surfplatta har stöd för och vad du själv föredrar (sammantaget "inloggningsuppgifterna").

4.1.9. BankID är en personlig e-legitimation som är jämförbar med till exempel ditt pass. Du behöver därför alltid hantera ditt BankID på ett säkert sätt och du bör aldrig ge någon annan person tillgång till ditt BankID. Vi rekommenderar dig också att logga ut efter en spelsession och att inte lämna din enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta osv.) obevakad när du är inloggad så att du kan förhindra obehörig användning av ditt konto.

4.1.10. Om en eller flera spel görs med hjälp av dina inloggningsuppgifter kommer de att anses ha gjorts av dig och kommer därför att accepteras och anses giltiga.

4.1.11. Om det finns en risk, eller om du misstänker att du utsatts för bedrägeri, och ditt konto används eller löper risken att användas av någon annan, måste du meddela oss så snart som rimligen möjligt genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundsupport, på support@klirr.com. Vid ett sådant meddelande förbehåller vi oss rätten att tillfälligt blockera ditt konto tills ärendet har undersökts och kunnat avslutas.

4.2. Allmänna begränsningar

4.2.1. Du får endast öppna och ha ett aktivt konto på webbplatsen.

4.2.2. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att verifiera att du inte har mer än ett aktivt konto vid var tid och om vi kan fastställa att samma spelare har flera aktiva konton, förbehåller vi oss rätten att (i) omedelbart avsluta alla aktiva kampanjer och förverka eventuella befintliga bonusmedel och eventuella vinster genererade av bonusmedel associerade med ytterligare konton; och (ii) permanent stänga ett eller fler konton; eller (iii) slå samman eventuella ytterligare konton till det konto som ursprungligen öppnats och verifierats.

4.2.3. Ett konto är endast avsett att användas av den registrerade spelaren och du får inte tillåta någon tredje part att komma åt eller på annat sätt använda ditt konto.

4.2.4. Du får inte sälja, överföra, byta ut ditt konto eller överföra befintliga medel till andra spelare och du får inte heller förvärva konton eller medel från andra spelare.

4.2.5. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att bekräfta att ett konto endast kan kommas åt och användas av den registrerade spelaren och för att upptäcka möjliga fall av tredjepartsanvändning. Om vi upptäcker eller rimligen misstänker att ditt konto används eller nås av en annan part, förbehåller vi oss rätten att blockera ditt konto tills vi kunnat bekräfta din identitet, och där sådan identitet inte kan fastställas på ett tillfredsställande sätt, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto och (enligt klausul 4.6.4 nedan) inte utbetala några vinstmedel.

4.2.6. Alla konton öppnas och omsätts i svenska kronor (”SEK”).

4.2.7. Medel på kontot utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Myntet håller dessa avskilda på räkning hos kreditinstitut eller annat institut som regleras av tillämplig lagstiftning för finansiella tjänster eller liknande. Detta innebär att användaren har separationsrätt till medel på kontot för det fall Myntet hamnar på obestånd.

Konton är inte räntebärande. Ingen ränta kommer att betalas på några medel, oavsett belopp som finns på ditt konto. Myntet är inte, och utger sig inte för att tillhandahålla finansiella tjänster, och du uppmanas att inte behandla oss som en sådan.

4.3. Hantering av ditt konto av oss

4.3.1. Myntet är den part som hanterar spelarkonton samt beräknar tillgängliga medel, avsatta medel, satsade medel och vinstbelopp. Myntet administrerar vidare återbetalningar, utbetalning av vinster, tar ut eventuella avgifter eller straffavgifter som ska betalas enligt dessa användarvillkor.

4.3.2. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. När ett konto stängs kommer eventuella avtalsförpliktelser som redan uppkommit att uppfyllas, om inte ditt konto stängs av oss på grund av att du: (i) brutit mot dessa allmänna villkor eller någon av reglerna; eller (ii) utfört några obehöriga aktiviteter (såsom brott mot lag eller andra bestämmelser, brott mot tredje parts rättigheter, bedrägeri och fusk). Under sådana omständigheter förbehåller vi oss rätten att blockera ditt konto i avvaktan på intern utredning eller stänga ditt konto och (enligt klausul 4.6.4 nedan) inte utbetala några vinstmedel.

4.3.3. Ett konto anses inaktivt om ingen inloggning/utloggning eller deltagande i spel registrerats under en sammanhängande period av tolv (12) månader.

4.3.4. Vi kommer att meddela dig senast inom trettio (30) dagar innan ditt konto blir inaktivt. Om ditt konto anses som inaktivt och det finns ett tillgodohavande på kontot, förbehåller sig Myntet rätten att ta ut en administrativ månadsavgift på 50 SEK.

4.3.5. Du kan återaktivera ditt inaktiva konto när som helst genom att helt enkelt logga in och spela på något av våra spel, eller ta ut dina pengar.

4.3.6. Vi förbehåller oss rätten att stänga alla inaktiva konton som inte har ett tillgodohavande.

4.4. Användning av kontot av dig

4.4.1. Ditt konto på webbplatsen gör det möjligt för dig att sätta in och ta ut pengar (se avsnitt 5) och att delta i spelen, att redigera vissa personliga detaljer, inklusive dina kontaktinställningar, att komma åt din spelhistorik och att hantera dina inställningar för ansvarsfullt spelande.

4.4.2. Du kan när som helst logga in på ditt konto och se ett kontoutdrag som visar alla transaktioner som gjorts på kontot, i form av insättningar, bonusar, vinster, spelinsatser och uttag. Om du upptäcker några misstag bör du omedelbart meddela vår kundsupport (se avsnitt 7 nedan) så att misstaget kan åtgärdas. Du bör rapportera ett sådant misstag inom 90 dagar från det att felet först dök upp på kontoutdraget på ditt konto.

4.5. Tillfällig avstängning av kontot

4.5.1. I händelse av att du bryter mot något av dessa villkor förbehåller vi oss rätten att tillfälligt blockera eller permanent stänga ditt konto, neka åtkomst till samtliga eller några av våra tjänster, vägra acceptera spel eller transaktioner samt att dra tillbaka kampanjerbjudanden i väntan på utredning och/eller avslutande av rättsliga förfaranden. Eventuellt positivt saldo som finns på ditt konto i väntan på utredning och/eller efter avslutandet av ett rättsligt förfarande kan användas på för att täcka eventuella skador eller belopp som du är eller blir skyldig oss.

4.6. Stängning och uppsägning av kontot

4.6.1. Ditt konto kan stängas av antingen oss eller dig själv. Stängning av ditt konto innebär uppsägning av dessa allmänna villkor och därmed din relation med oss.

4.6.2. Du kan stänga ditt konto när som helst genom att logga in och använda dina kontoinställningar eller genom att kontakta vår kundsupport.

4.6.3. Konton som stängs av dig kan återaktiveras när som helst såvida inte avstängning inte skett genom självavstängning enligt klausulerna 6.6-6.8.

4.6.4. När ditt konto avslutas kommer vi att skyndsamt (inom fem bankdagar) att betala ut tillgodohavandet på kontot till dig. Vi kommer dock endast att betala tillbaka vad som återstår av de insättningar som du har gjort, om kontot avslutas på grund av att

 • Du lämnat felaktiga uppgifter om dig själv, eller på vår uppmaning inte gett in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen, eller
 • Du stängts av från spel på grund av misskötsamhet, vilket bland annat omfattar överträdelse av reglerna.

Tillgodohavandet kommer att skyndsamt betalas ut till dig under förutsättning att medlen kan överföras genom samma betalningsmetod som de ursprungligen sattes in från. Om detta inte går att genomföra, kan Myntet komma att hantera uttagsbegäran på annat sätt. Detta förutsätter dock att du inkommer med uppgifter vi kan komma att efterfråga, och att vi på ett tillfredsställande sätt kunnat verifiera de uppgifter du tillhandahållit oss.

4.6.5. I fall med konton som är stängda men som har oavslutade spel, kommer de oavslutade spelen inte att annulleras och det är ditt ansvar att kontakta vår kundsupport för att ordna överföring till ditt bankkonto av eventuella vinster som härrör från resultatet av sådana oavslutade spel när de har avgjorts.

4.6.6. Om Myntet vid tidpunkten för kontots stängning saknar giltiga kontaktuppgifter, och därmed inte lyckas få kontakt med användaren, tillfaller eventuellt tillgodohavande på kontot Myntet tolv (12) månader efter att kontot stängts.

4.6.7. Om Myntet vid tidpunkten för stängning av kontot saknar giltiga kontaktuppgifter, och det återstår mindre än 200 SEK på kontot, så tillfaller tillgodohavandet Myntet i samband med att kontot stängs.

5. Insättningar, uttag och spel

5.1. Insättningar

5.1.1. När du väl har registrerat dig på webbplatsen, måste du sätta in medel på ditt konto för att börja spela. Betalningsmetoder som erbjuds dig kan komma att variera över tid, men under inga omständigheter kommer Myntet att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel, eller ta emot kontanter.

5.1.2. Du kan hitta fullständig information om tillgängliga betalningsmetoder på uttags- och insättningssidan på ditt konto. Insättningar av medel på ditt konto, accepteras endast om de görs via betalkonton, betalningsinstrument och/eller betaltjänster som är giltiga och lagligen tillhör dig. Användning av betalkonton, betalningsinstrument, och/eller betaltjänster i tredje parts namn, inklusive juridiska personer, är förbjuden, oavsett om sådan användning har godkänts av den relevanta tredje parten.

5.1.3. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att fastställa äganderätten till de betalningsmetoder och de medel du använder för att finansiera ditt konto och för detta ändamål kan vi till exempel begära kontoutdrag, kopior av kort, eller skärmdumpar från dina bank- och betalkonton. Vi förbehåller oss rätten att blockera ditt konto tills vi kunnat fastställa ägandet av betalningsmetoden, och vi förbehåller oss vidare rätten stänga ditt konto och (enligt klausul 4.6.4 ovan) inte utbetala några vinstmedel om du inte förser oss med efterfrågad dokumentation.

5.1.4. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer för att sätta in medel på ditt konto, kan det finnas minimikrav för insättning. Minsta insättningsinformation kommer att finnas tillgänglig i avsnittet Betalningar på ditt konto när du vill göra en insättning.

5.1.5. Vi förbehåller oss rätten att införa ytterligare villkor för insättning genom specifika betalningsmetoder och från tid till annan kan vi ändra de tillgängliga betalningsmetoderna utan att meddela detta. Vi garanterar inte att alla betalningsmetoder alltid är tillgängliga. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar uttags- och insättningssidan på ditt konto för att få fullständig uppdaterad information.

5.1.6. Banköverföringar kommer att krediteras ditt konto så snart de visas som bekräftade medel på de angivna bankkontona; kort- och e-plånboksinsättningar är automatiserade: när din insättningstransaktion har godkänts av din betalningsleverantör, kommer ditt konto att krediteras och ditt saldo uppdateras omedelbart.

5.1.7. Det är ditt ansvar att tillhandahålla fullständiga, giltiga och aktuella betalningsuppgifter. Om en insättning avvisas eller på annat sätt inte tas emot av oss eller en avgift tas ut av det relevanta betaltjänstleverantören, samtycker du till att omedelbart ersätta oss för erläggandet av sådan avgift och vi förbehåller oss rätten att kvitta ett sådant belopp från ditt befintliga saldo.

5.1.8. För att säkerställa att dina medel är tillräckligt skyddade i händelse av vår insolvens eller ekonomiska obestånd, separerar vi alla spelares medel från våra egna tillgångar och har spelares insättningar på ett dedikerat, separat konto hos kreditinstitut eller annat institut som regleras av tillämplig lagstiftning för finansiella tjänster eller liknande. Genom dessa allmänna villkor godkänner du det skydd för dina medel som erbjuds ovan.

5.1.9. Insättningar som görs till ditt konto bör stå i proportion till ditt spelande. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att fastställa överensstämmelse mellan finansiering och spel och för att förhindra eventuellt missbruk samt för att till vår belåtenhet verifiera oanvända medel på ditt konto.

5.1.10. Vi kommer inte att acceptera insättning av några medel som vi har anledning att misstänka har erhållits på olagligt sätt. Genom att sätta in medel på ditt konto garanterar du att du inte kommer att använda medel som härrör från någon kriminell aktivitet eller verksamhet.

5.1.11. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller av alla transaktioner för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet och vi förbehåller oss vidare rätten att begära dokumentation som styrker ursprunget till de medel som används i alla transaktioner och att blockera ditt konto tills vi är nöjda med de bevis som vi fått.

5.1.12. Misstänkt aktivitet på ett konto kan leda till att spelaren rapporteras till relevanta myndigheter, stängning av kontot och förverkande av medel.

5.1.13. Om du rimligen hävdar att du felaktigt har debiterats ett belopp av oss kan du meddela vår kundsupport och begära en återbetalning. Vi behöver få del av information om den omtvistade transaktionen, inklusive relevanta datum, betalningsinformation och en kort förklaring till varför beloppet bestrids.

5.2. Uttag

5.2.1. Du kan när som helst bestämma dig för att ta ut delar av eller alla medel från ditt konto genom att välja bland de olika tillgängliga alternativen som finns på uttags- och insättningssidan på ditt konto. Den förinställda uttagsmetoden som valts av systemet kommer att vara densamma som använts för att sätta in medel.

5.2.2. Om du begär uttag av insatta medel, som du inte omsatt i något av de tillgängliga spelen, förbehåller vi oss rätten att inhämta uppgifter från dig som ett led i vårt arbete att uppfylla de krav som ställs enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

5.2.3. Beroende på vilken metod du väljer för att ta ut dina medel, kan det finnas minimikrav för uttag. Information om minsta uttag kommer att finnas tillgänglig i avsnittet på uttags- och insättningssidan på ditt konto när du vill begära ett uttag av ditt tillgodohavande.

5.2.4. Vi förbehåller oss rätten att införa ytterligare villkor för uttag genom specifika metoder och från tid till annan kan vi ändra de tillgängliga uttagsmetoderna utan att meddela detta. Vi garanterar inte att alla metoder alltid är tillgängliga. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar avsnittet på uttags- och insättningssidan på ditt konto för att få fullständig uppdaterad information.

5.2.5. Oavsett vilken betalningsmetod som valts är det maximala beloppet som kan tas ut:

 • 50 000,00 SEK per transaktion och dag
 • 150 000,00 SEK per vecka
 • 250 000,00 SEK per månad

5.2.6. Oavsett sådana begränsningar och i händelse av stora vinster, såsom en jackpottvinst, kan vi komma att erbjuda dig en engångssumma som är högre än de maximala uttagsbelopp som framgår av klausul 5.2.5.

5.2.7. Beroende på uttagsbeloppet, behandlas din begäran om uttag antingen omedelbart och automatiskt, eller när godkännande ges från relevant avdelning. När ett uttag har godkänts kommer medlen omedelbart att överföras genom den betalningsmetod som användes vid insättning eller, om detta inte är möjligt, genom en manuell hantering.

5.2.8. Vi kommer att sträva efter att behandla din begäran inom 72 timmar och i alla fall senast inom 5 bankdagar. Vid ditt första uttag eller där stora belopp begärs ut kan vi behöva genomföra ytterligare kontroller som ett led i vårt arbete att uppfylla de krav som ställs enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

5.2.9. Det är ditt ansvar att omedelbart meddela vår kundsupport om ditt konto krediteras av misstag. Om kontot krediteras av misstag är dessa medel inte tillgängliga för användning eller uttag. Sådana medel kan frysas och så småningom hållas inne av oss. Vi förbehåller oss vidare rätten att ogiltigförklara alla transaktioner som görs med hjälp av dem, inklusive relaterade vinster som betalas ut felaktigt.

5.2.10. Det är ditt ansvar att rapportera och betala eventuella skatter enligt gällande lagar, om tillämpligt.

5.3. Spel

5.3.1. För att kunna delta i spel måste du ha tillräckligt med medel på ditt konto för att täcka den relevanta insatsen.

5.3.2. I händelse av ett avbrutet spel på grund av systemfel eller fel i ett spel (en avvikelse från den normala funktionen i spellogiken) som påverkar beräkningen av vinsttabeller, avgifter, bonusar, utbetalningar, eller någon valutaomvandling i tillämpliga fall ("systemfel"), ska spelet kunna fortsättas i enlighet med lagens krav. Spelare kommer att få möjlighet att spela färdigt det avbrutna spelet när spelsystemet återanslutits. Insatser för det avbrutna spelet kommer att hållas åtskilda och redovisas särskilt på spelarens spelkonto tills spelet har spelats färdigt. Om spelet inte kan slutföras enligt dess spelregler, kommer vi att vidta åtgärder för att placera alla direkt påverkade parter i den position de befann sig i innan avbrottet inträffade, inklusive manuell justering av de påverkade balanserna.

5.3.3. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla spel och vad som var föremål för ett systemfel och att återkräva alla pengar från ett konto relaterade till relevanta spel där ett systemfel har utnyttjats av dig för att få en orättvis fördel och vi förbehåller oss rätten att permanent stänga ditt konto.

5.3.4. Oavsett ovanstående, om ett spel inte har slutförts korrekt inom 90 dagar på grund av tekniska fel, systemfel, frivillig stängning av kontot etc., kommer spelförloppet att raderas permanent. Dina insatser kommer att återbetalas till ditt konto, men detta kan bero på vilket spel det gäller.

6. Ansvarsfullt spelande

6.1. Myntet är engagerade i att främja och stödja ansvarsfullt spelande och tillhandahåller sina spelare ett brett utbud av dedikerade verktyg och kontroller för att säkerställa en hälsosam och njutbar spelupplevelse. Bland annat kan du finna länkar i sidfoten på varje sida på webbplatsen, till oberoende hjälplinjer där du kan söka hjälp, vägledning och hjälp om du eller någon i din närhet har eller upplever några spelproblem.

6.2. Innan du deltar i spelen måste du ställa in en daglig, veckovis och månatlig insättningsgräns, som förhindrar dig från att sätta in pengar över den aktuella gränsen för den valda perioden. 6.3. När som helst, men utan att det påverkar de tillfälliga begränsningarna ovan, kan du öka eller minska en befintlig insättningsgräns. Varje ändring till en lägre gräns kommer att träda i kraft omedelbart. Däremot sker en höjning av gränsen först efter att den innevarande perioden har avslutats, dock tidigast inom 72 timmar.

6.4. Om du är inloggad på webbplatsen kommer ett popup-meddelande att visas efter varje timme som informerar dig om hur mycket du har förlorat, hur mycket du har vunnit och hur länge du har varit inloggad på ditt konto. Du kan sedan välja att fortsätta delta i spelen eller avsluta din session.

6.5. Dessutom kan du ställa in en daglig, veckovis och månatlig sessionsgräns som reglerar hur länge du kan vara inloggad. Du kan när som helst öka eller minska dessa gränser. Varje ändring till en lägre gräns kommer att träda i kraft omedelbart. Däremot sker en höjning av gränsen först efter att den innevarande perioden har avslutats, dock tidigast inom 72 timmar.

6.6. Om du känner för att ta en paus från ditt spelande, kan du självavstänga dig från vår webbplats under en valfri period, med start från en 24 timmars ”nedkylning” och upp till ”tills vidare” dvs. minst tolv (12) månader.

6.7. Du kan självavstänga dig när som helst via länken för Självavstängning som finns högst upp på vår webbplats eller i avsnittet Ansvarsfullt spelande på ditt konto. Du kan aktivera en ”nedkylning” i 24 timmar genom att välja alternativet via länken för Självavstängning som finns högst upp på vår webbplats eller på sidan för Ansvarsfullt spelande.

6.8. Om du funderar på att självavstänga dig själv, vill vi informera dig om möjligheten att registrera sig hos Spelpaus, det nationella självuteslutningsregistret. Detta är en gratistjänst som gör det möjligt att stänga av sig själv från alla spelbolag som är licensierade i Sverige, under en viss tid eller tills vidare. En länk till Spelpaus finns högst upp på vår webbplats samt här, https://www.spelpaus.se/.

6.9. Du kan komma åt, ställa in och ändra alla tillgängliga verktyg genom avsnittet Ansvarsfullt spelande på ditt konto.

6.10. Vi förbehåller oss rätten att övervaka all kontoaktivitet och om vi tror att du kan ha spelproblem eller riskerar att utveckla spelberoende kan vi, genom olika kommunikationskanaler, initiera interaktioner med dig. Vi förbehåller oss även rätten att tillfälligt eller permanent hindra dig från att gå in på webbplatsen eller använda våra tjänster inom ramen för omsorgsplikten.

6.11. Vi kommer att göra vad vi kan för att upprätthålla våra rutiner i enlighet med vår policy för ansvarsfullt spelande, för att ge dig stöd och hjälp och vägledning i användningen av våra verktyg för ansvarsfullt spelande. Trots det accepterar vi inget ansvar om du fortsätter att spela och/eller försöker använda webbplatsen trots tillhandahållna hjälpmedel och vidtagna åtgärder.

6.12. För ytterligare information, inklusive en fullständig beskrivning av våra dedikerade verktyg och tillgängliga resurser, kan du besöka vår sektion för ansvarsfullt spelande på webbplatsen.

7. Kundsupport, klagomål och tvister

7.1. Vi har en kundsupporttjänst tillgänglig för alla användare och som kan kontaktas via e-post på adressen support@klirr.com eller via livechatten som finns tillgänglig på webbplatsen.

7.2. Om du kontaktar vår kundsupport, förväntar vi oss att du alltid är artig mot vår personal. Eventuellt stötande eller kränkande beteende kommer inte att tolereras, och vi förbehåller oss rätten att omedelbart och permanent stänga ditt konto för sådant klandervärt beteende.

7.3. Vi värdesätter våra spelare och kommer att sträva efter att göra din upplevelse med oss till en trevlig sådan, men det kan finnas tillfällen där du kan känna dig missnöjd med kvaliteten på våra produkter och tjänster, eller du kanske inte håller med om vissa beslut vi kan fatta angående dig eller ditt konto.

7.4. I alla sådana händelser uppmuntrar vi dig att framföra ett klagomål till oss. Vi rekommenderar att klagomål lämnas in skriftligen antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundsupport på support@klirr.com eller via livechattfunktionen som finns tillgänglig på webbplatsen. Du kan också kontakta oss via vår dedikerade telefonlinje +46 10 551 62 05. Klagomål bör framställas så snart som möjligt efter datumet för händelsen som gav anledning till ditt missnöje och alltid inom skälig tid från dagen du upptäckte felet. Klagomål bör innehålla alla relevanta detaljer så att vi tydligt och snabbt kan identifiera problemet.

7.5. Vi kommer att svara på ditt klagomål så snabbt som möjligt, vilket i normalfallet innebär att vi gör det inom 10 dagar från det datum då klagomålet skickades till oss. All kommunikation som rör ditt klagomål, inklusive dess resultat, kommer att ske via den senaste e-postadressen som är kopplad till ditt konto.

7.6. Om du inte är nöjd med vår lösning av ditt klagomål, och du vill bestrida resultatet, kan du helt kostnadsfritt gå vidare med ditt ärende till ett organ för alternativ tvistlösning, såsom Allmänna reklamationsnämnden (“ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan kontakta ARN via e-post på adressen arn@arn.se eller genom att registrera dig på sidan och fylla i formuläret på denna länk: https://www.arn.se/om-arn/anmalan. Du kan också välja att använda dig av från EU:s onlineplattform för tvistlösning – ODR – på länken https://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.7. Innan du gör en anmälan till ARN, uppmuntrar vi dig att bekanta dig med ARN:s arbetsordning som finns på www.arn.se.

7.8. Observera att beslut som fattas av ARN inte är bindande, och om du fortfarande känner dig missnöjd med resultatet kan du väcka dina anspråk mot oss i valfri domstol med behörig jurisdiktion.

8. Bonus och kampanjer

8.1. Under förutsättning att du följer dessa allmänna villkor och regler så kan vi i samband med ditt första deltagande i spelen erbjuda dig bonusar eller andra kampanjincitament genom att kreditera ditt konto som en del av en säljkampanj/marknadsföringskampanj. Om du vill avbryta ditt deltagande i en bonus eller en kampanj kan du när som helst ta ut dina medel och kommer då att förlora dina bonusmedel.

8.2. Alla bonusar och kampanjer är föremål för dessa allmänna villkor och övriga regler och varje kampanjs specifika villkor (”specifika bonusregler” eller ”specifika regler”) som finns i avsnittet ”Kampanjer” på webbplatsen under beskrivningen av respektive tillgänglig kampanj. Om inte annat anges kommer de specifika bonusreglerna ha företräde, i händelse av en diskrepans mellan reglerna och de specifika bonusreglerna.

8.3. Om inget annat anges kan bonusmedel inte tas ut direkt utan måste användas för att göra insatser på webbplatsen eller i vissa specifika spel och produkter som erbjuds på webbplatsen, vilket kan specificeras i den relevanta bonusens specifika regler.

8.4. Om inget annat anges måste vissa krav (”omsättningskrav”) uppfyllas inom den tidsram som anges i de specifika bonusreglerna för att konvertera bonusmedel till uttagbara medel samt ta ut vinster genererade av bonusmedel. Underlåtenhet att uppfylla omsättningskraven inom deadline kommer att resultera i att bonusmedel och vinster som genererats av dessa förverkas.

8.5. Olika spel kan bidra med olika procent till omsättningskraven. Se den relevanta kampanjens specifika regler för vidare information.

8.6. När en bonus kopplad till ett insatt belopp är aktiv, kan insatser dras från både kontots tillgodohavande och bonussaldot beroende på och enligt den specifika logiken för den relevanta kampanjen och insatserna kan beräknas olika i förhållanden till omsättningskraven. Vinster krediteras tillbaka till både kontot och bonussaldon enligt samma logik. Se den relevanta kampanjens specifika regler för fullständig information om tillämplig logik och uppdelningsförhållande.

8.7. När du spelar med en aktiv bonus kan en maximal insats eller en maximal vinst gälla och alla insatser, inklusive spel- eller funktionsköp eller vinster som överskrider sådana maxgränser, kan leda till att bonusen och eventuella tillhörande vinster förverkas och att den tas bort från ditt saldo av eventuellt överskjutande belopp. Se respektive kampanjs specifika regler för fullständig information om den högsta tillåtna insatsen.

8.8. Bonusar är begränsade till och kan endast hämtas en gång per konto och spelare.

8.9. Vi kan komma att granska transaktionsregister och loggar för bonusmedel från tid till annan för att upptäcka bonusmissbruk, vilket bland annat omfattar följande agerande:

 • a) Använda bonusmedel enbart för att bygga upp progression i spelet och sedan återvända för att utnyttja funktionen och samla in sina vinster när bonusen inte längre är aktiv;
 • b) Utlösa bonusfunktionen i ett spel med bonusmedel utan att spela igenom det och sedan återvända för att samla in vinsterna när bonusen inte längre är aktiv;
 • c) Placera spel, även i samarbete med andra spelare, som på grund av en aktiv bonus eller kampanjerbjudande resulterar i en garanterad vinst;
 • d) Spela för att omsätta bonuspengar, där det effektiva förväntade resultatet skulle vara nära 100 %, till exempel placera satsningar på både rött och svart på Roulette.

8.10. I något av ovanstående fall eller där det finns en rimlig misstanke om att du på annat sätt har begått eller försökt begå ett bonusmissbruk, antingen på egen hand eller som en del av en grupp, kan eventuella befintliga bonusmedel och eventuella vinster genererade av omsatta bonusmedel komma att förverkas. Dessutom förbehåller vi oss rätten att permanent avsluta ditt konto.

8.11. Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller ändra tillgängliga bonusar och/eller kampanjer eller någon del därav.

9. Specifika spelregler

9.1. Vårt kasino drivs i samarbete med våra godkända mjukvaruleverantörer som anges i kasinolobbyn på webbplatsen.

9.2. Reglerna för spelen finns tillgängliga på webbplatsen i hjälpsektionen för varje spel. Alla spelregler är en del av reglerna och genom att spela på vår webbplats garanterar du att du är bekant med reglerna för alla spel där du deltar.

9.3. Vi kan komma att göra ändringar i de tillgängliga spelen på webbplatsen och återbetalningsgraden som gäller för dessa spel. Återbetalningsgraden för varje spel kan ses genom att klicka i avsnittet Hjälp eller Information (vanligtvis markerat med ett frågetecken eller ett "I") inom varje spel. Det är ditt ansvar att notera återbetalningsgraden som gäller för varje spel i varje session innan du satsar.

9.4. I händelse av att din enhet inte fungerar och/eller du förlorar din internetanslutning under ett spel, kommer spelet att återupptas från den punkt då internetanslutningen förlorades nästa gång du loggar in på spelet.

9.5. I händelse av ett fel på kasinosystemet är alla insatser ogiltiga. Om denna situation skulle gälla förbehåller vi oss rätten att avsluta de berörda spelen.

9.6. I händelse av att en spelrunda startas men inte avslutas på grund av ett fel i systemet, ska Myntet återbetala det satsade beloppet i spelet till spelaren genom att kreditera det till spelarkontot eller, om kontot inte längre finns, genom att betala det till spelaren på ett godkänt sätt.

9.7. Vi erbjuder flera livekasinospel som på grund av kraven på livestreaming behöver tillräcklig bandbredd för att spelet ska kunna tillhandahållas fullt ut och spelaren måste aktivt och i rätt tid koppla upp sig för att kunna delta. Det rekommenderas att endast spelare som har den erforderliga bandbredden spelar livespelen.

10. Andra bestämmelser

10.1. Myntet är ensam ägare av varumärket Klirr och Klirr-logotypen. All otillåten användning kan leda till åtal.

10.2. Allt innehåll som finns på webbplatsens sidor och webbadresser, inklusive men inte begränsat till all text, grafik, kod, filer och länkar tillhör Myntet och dess respektive upphovsrättsinnehavare och får inte reproduceras, överföras eller lagras helt eller delvis utan vårt skriftliga samtycke. Din registrering och användning av vårt system ger därför inga som helst rättigheter till den immateriella egendom som finns i vårt system och all otillåten reproduktion eller användning av denna URL-adress eller av innehållet på webbplatsen är strängt förbjudet och kan leda till rättsligt åtal.

10.3. Myntet ger ingen garanti för lämpligheten eller kvaliteten på webbplatsen och/eller de tillhandahållna tjänsterna och spelaren har ett eget ansvar för valet av dem. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, tillhandahålls webbplatsen och tjänsterna "i befintligt skick" och alla villkor, utfästelser och garantier (oavsett om det är uttryckta eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt) är uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter, inklusive utan begränsning underförstådda garantier eller villkor avseende kvalitet eller lämplighet för ändamålet.

10.4. Myntet ska inte hållas ansvarigt för följande förlust eller skada, oavsett vilken orsak och även om den är förutsägbar:

 • a) Ekonomisk förlust, såsom utebliven vinst, intäkt, goodwill eller förväntade besparingar;
 • b) Förlust av, skada på eller kostnad för utbyte, återställning eller rekonstruktion av spelarens eller tredje parts dokument, information eller annan data på något media;
 • c) Särskild och indirekt förlust eller följdskada;
 • d) Förlust som uppstår till följd av anspråk som gjorts mot spelaren av en tredje part;
 • e) Förlust eller skada som härrör från spelarens underlåtenhet att uppfylla sitt ansvar eller något som står under spelarens eller tredje parts kontroll;
 • f) Förlust eller skada som uppstår genom att företaget agerar i enlighet med instruktionerna från spelaren, agenter eller tredje parter som anlitats av spelaren;
 • g) Varje händelse av force majeure-karaktär.

10.5. Ingenting i dessa regler ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för:

 • a) Dödsfall eller personskada;
 • b) Bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • c) Grov vårdslöshet;
 • d) Allt som vi enligt lag inte får begränsa vårt ansvar i förhållande till.

10.6. Om ett eller flera villkor eller villkor i detta avtal skulle förklaras juridiskt ogiltiga eller omöjliga att verkställa, kommer detta inte att påverka resten av dessa villkor, som kommer att behålla sin giltighet.

10.7. Detta avtal regleras av Sveriges lagar vars domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra eventuella tvister som uppstår därav.